DISKUSIJA PAR JAUNO LIETPRATĪBĀ BALSTĪTO IZGLĪTĪBAS SATURU

kompetences_16.01

17.janvārī Smiltenes vidusskolā notika skolotāju seminārs – diskusija par jaunā kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanu. Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu laikā, ko raksturo pieaugoša informācijas plūsma, ātrums un aizvien jauni atklājumi. Līdzās tam pārmaiņas notiek arī tajā, kā uztveram pasauli, kā izvērtējam viedokļus, kam uzticamies un kā tiekam galā ar ikdienišķām un iepriekš nepieredzētām situācijām. Pārmaiņu diktēta nepieciešamība ir mainīties arī izglītībai – saturam un veidam, kā mācām. Tāpēc valstī šobrīd tiek veidotas jaunas izglītība programmas projektā Skola2030. Arī mūsu skola iesaistījusies jaunā mācību satura aprobācijā un ekspertīzē.

Nozīmīgs skolas darba virziens ir skolēnu domāšanas prasmju un radošuma attīstīšana. Nākotnes izglītība paredz daudz ciešāku skolotāju sadarbību, tāpēc skolotāji uzsākuši kopīgi plānot un vadīt stundas. Šādi vadītas stundas jau pamanījuši un atzinīgi novērtējuši skolēni.

Uz semināru uzaicināts bija projekta Skola2030 pārstāvis, Starpnozaru izglītības inovācijas centra eksperts Miks Dzenis, lai iepazīstinātu, kā notiks jaunā izglītības satura ieviešana visos posmos, kāda būs skolotāju tālākā apmācība un  kādi jauni mācību līdzekļi, uzdevumu paraugi tiks izstrādāti.

Dienas izskaņā skolotāji mācību jomu grupās analizēja un izteica priekšlikumus par jaunajām izglītības programmām, kas šobrīd nodotas sabiedrības apspriešanai. Skolas direktore Ilze Vergina, izvērtējot skolas līdzšinējo pieredzi, atzina, ka jaunā mācību satura ieviešanai skolā ir labvēlīgi priekšnoteikumi – skolotāju savstarpējā sadarbība un motivācija mācīt aizrautīgi un jēgpilni.

Skola sagatavoja priekšlikumus jauno izglītības programmu pilnveidošanai. Ceram drīzumā saņemt apstiprinātu jauno mācību saturu, lai uzsāktu tā ieviešanu.