10.klašu skolēni uzsāk pētniecisko darbu izstrādi

“Raugies tālāk, raugies augšup uz zvaigznēm, ne tikai zem savām kājām. Mēģini izprast jēgu tam, ko redzi un nebeidz brīnīties par to, kāpēc pasaule eksistē. Esi ziņkārīgs!”
Šo vārdu autors ir viens no mūsdienu pasaulē slavenākajiem zinātniekiem Stīvens Hokings. Raudzīties plašāk, raudzīties ārpus ierastā, nepārtraukt uzdot jautājumus, saskatīt lietu kopsakarības, piedāvāt jaunus risinājumus līdzās ierastajiem – to visu no mums prasa, ja gribam būt veiksmīgi šodienas sabiedrībā. Šie uzstādījumi aizvien aktuālāki kļūst arī skolā, atbalstot jauniešus būt konkurētspējīgiem un labāk sagatavoties studijām augstskolās.
Tāpēc šinī mācību gadā skolā esam atsākuši skolēnu pētniecisko darbu izstrādi 10.klasēs. Šobrīd skolēni kopā ar darbu vadītājiem vienojas par tēmām, ko pētīt. Darbs tiks turpināts arī nākošajā mācību gadā. Pētāmo tēmu izvēlē noteicošās ir skolēnu intereses, tālākie plāni studijām, profesijas izvēlei, vecāku nodarbošanās, skolotāju ieteikumi u.c. faktori. Skolēni vislielāko interesi ir izrādījuši par fiziku, ekonomiku, valodām, kulturoloģiju un tieslietām.
Pētnieciskie darbi māca analizēt un sistematizēt, vērtēt un salīdzināt, atrast jaunas likumsakarības, argumentēt savu viedokli, sadarboties ar jomas ekspertiem un autoritātēm. Nozīmīgas prasmes, ko skolēni apgūst ir prasme veidot darba struktūru, pētījumu noformēt atbilstoši zinātnē pieņemtajam, iepazīstināt ar paveikto citus. Pētnieciskie darbi rosina meklēt atbildes daudzveidīgos avotos, tāpēc tie palīdz uzlabot gan informācijas meklēšanas prasmes, gan arī svešvalodu zināšanas.
Protams, mūsdienīgi pētījumi tiek veikti zinātniskos institūtos un laboratorijās, tajos tiek iesaistīti nopietni resursi. Skola nevar pretendēt uz tik nopietnu zinātni, bet mēs varam rādīt ceļu, kas jauniešiem ejams nākotnē savās studiju un darba vietās.

ZPD koordinatore Smiltenes vidusskolā D.Zelmene

Blog Attachment