Skolas padome

Šā gada 14. novembrī Smiltenes vidusskolā pulcējas skolas padomes dalībnieki, lai lemtu par skolai aktuāliem jautājumiem. Sanāksmē piedalījās no vecāku vidus izvirzītie pārstāvji: Rudīte Grabovska, Andis Mincis, Eva Mince, Evija Šube, Ilze Haka, Egija Cekula, Ilze Dance, Sanita Moruza, Ina Leimane, Inta Siliņa, Sanita Bormane, Sintija Jirgensone, Daila Šmulāne, Mikus Lacbergs, kā arī  skolas administrācijas pārstāvji: Ilze Vergina, Sandra Ozoliņa, Iveta Krūmiņa, Aiga Sorokina.  Savu redzējumu par aktualitātēm izglītībā pauda zinātniece, pedagoģijas doktore Inta Čamane. Tāpat savu viedokli izteica arī skolēnu pašpārvaldes prezidente Elīza Kauliņa un skolēnu pašpārvaldes prezidentes vietnieks Endijs Graudiņš. Par skolas padomes priekšsēdētaju vienbalsīgi tika ievēlēta Rudīte Grabovska, par priekšsēdētājas vietnieci – Ilze Haka. Sagatavoja: Aiga Sorokina..

Tiekas skolas padome

Gada nogalē, 28.decembrī, tikās Smiltenes vidusskolas padome, kuras sastāvā ir gan vecāku, gan pedagogu un skolēnu pārstāvji, pašvaldības darbiniece un skolas direktore. Tika apspriestas aktualitātes saistībā ar Covid-19 situāciju izglītības iestādē un attālinātām mācībām. Padome vienojās, ka, lai atbalstītu skolēnus, iestādē ar septembri ir jāatver divas jaunas speciālās pamatizglītības programmas (skolēniem ar mācīšanās un kustību traucējumiem). Tika arī apspriesta skolas unikalitāte, vīzija, misija, vērtības un mērķa formulējums jaunā attīstības plānošanas perioda kontekstā...

Vecāku padomes tikšanās

13.oktobrī Smiltenes vidusskolā notika pirmā šī mācību gada vecāku padomes tikšanās. Turpinot pagājušajā ziemā iesākto, kad vecākiem tika organizēta lekcija par paradigmas maiņu 21.gs. izglītībā saistībā ar straujo tehnoloģiju attīstību, šoreiz skolā viesojās Cēsu Tautas teātra un pasākumu režisore, projektu vadītāja Edīte Siļķēna, iepazīstinot ar teātri kā instrumentu radošumam, uzņēmējspējai, vērtībpriekšstatu un savstarpējo attiecību prasmju izkopšanai. Klātesošie aizpildīja anketas par izglītības iestādei stratēģiski svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar izaugsmi, darba organizāciju, sadarbību ar vecākiem, skolas vidi un drošību. Anketā paustais viedoklis tiks ņemts vērā izglītības iestādes turpmākajā darbā šajā mācību gadā. Padome tiks informēta par aptaujas rezultātiem pēc to apkopošanas. Sanāksmes laikā vecākiem bija iespēja skolas vadībai uzdot jautājumus par šobrīd aktuāliem tematiem. Paldies visiem pat atsaucību un sadarbību!..

Gada nogalē skolā pulcējās izglītības iestādes padome. Par tās priekšsēdētāju tika ievēlēta Eva Mince, savukārt par vietniekiem – Andis Mincis un Egils Mūrnieks. Padomes sēdē tika sniegta informācija par skolas darbu, minot dažādus situāciju raksturojošus datus. Skolas padome klātienes sarunās un anketās atzinīgi vērtēja Smiltenes vidusskolā uzsākto darbu, pārrunājot arī skolas turpmākajai attīstībai un pilnveidei būtiskus jautājumus mācību, audzināšanas un saimnieciskajā darbā...

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux