Vidusskolas attīstības koncepcija Smiltenes novada izglītības stratēģijas kontekstā

default

10.martā, aktualizējot pagājušā gada 14.novembrī Smiltenes vidusskolas padomes sēdē izvirzītos jautājumus un turpinot darbu pie attīstības stratēģijas, kopā sanāca izglītības iestādes, Smiltenes novada pašvaldības, izglītības pārvaldes, uzņēmēju, absolventu un vecāku padomes pārstāvji, lai spriestu par skolas kvalitātes rādītājiem, vietējās sabiedrības iesaisti, izglītības iestādes lomu Smiltenes novada attīstībā un ilgtspējīgu attīstības stratēģiju.

Minētā satikšanās bija nozīmīga, domājot par Smiltenes vidusskolas jauno izglītības koncepciju un turpmāko attīstību Smiltenes novada izglītības stratēģijas kontekstā. Zināms, ka šobrīd notiek publiska Smiltenes novada izglītības stratēģijas apspriešana.

Klātesošie par galvenajiem skolas kvalitātes rādītājiem atzina CE rezultātus un skolēnu sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, absolventu panākumus augstskolā un pēc tam – veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū. Vēl, runājot par skolas kvalitātes rādītājiem, kā būtiski faktori tika atzīti: individuāla pieeja katram skolēnam, ģimeniska vide, daudzveidīgas izaugsmes un talantu attīstības iespējas.

Kas veido izglītības iestādes unikālo identitāti? Pirmkārt, tie ir skolēni un absolventi, kuri lepojas ar savu skolu, kā arī pieredzes bagāti, jaunām idejām atvērti pedagogi. Otrkārt, – absolventu panākumi un saikne ar Smiltenes vidusskolu.

Būtiskākās atziņas, runājot par vietējās sabiedrības iesaisti:

  • vietējai sabiedrībai Smiltenes vidusskola ir ne vien darba vieta un izglītības iestāde, kurā mācās daudzu bērni un mazbērni, bet arī mūsdienīga pilsētvides daļa, kurā tiek organizētas visiem pieejamas izstādes, kultūras pasākumi un tālākizglītība,
  • skolas paspārnē īsteno mūžizglītības projektus. Plašākai publikai pieejama arī Smiltenes vidusskolas bagātā bibliotēka.

Runājot par skolas loma Smiltenes novada izaugsmē un popularizēšanā, augstu tika novērtēti Smiltenes vidusskolas skolēnu panākumi Latvijas mēroga un starptautiskos konkursos. Starptautisku projektu ietvaros pilsētā ciemojas viesskolēni no citām valstīm. Tas ļāvis Smiltenes novada vārdam izskanēt tālu ārpus Latvijas. Skolēnu panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, starptautiskos konkursos, iesaiste starptautiskos projektos, ar modernajām tehnoloģijām aprīkotie mācību kabineti, pieredzes bagātie skolotāji, absolventu izaugsmes stāsti rosinājuši daudzus pamatskolu absolventus arī no citiem novadiem par savu skolu izvēlēties Smiltenes vidusskolu.

Absolventi priecātos, ja Smiltenes vidusskolā darbotos mācību uzņēmumi. Sarunu gaitā radās atziņas par skolu kā inovāciju centru ar plaši izvērstu jauno talantu attīstības programmu.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par radošo sadarbību un ierosmēm bagāto tikšanos, kurai noteikti būs turpinājums.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Jānis Ūdris, Baiba Vahere

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux