Aizvadīts projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pirmais gads

pine

Šinī mācību gadā skola iesaistījās Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanā. Projekta ietvaros esam izveidojuši skolotāju grupas pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas posmos. Projektā iesaistītie skolotāji piedalījušies apmācību semināros, konferencēs, diskusijās un pieredzes apmaiņas semināros. Projekta idejas ieviestas visas skolas mērogā, aktivitātēs iesaistot arī pārējos kolēģus.
Jaunā pieeja paredz daudz plašāku skolotāju sadarbību gan viena mācību priekšmeta, gan dažādu mācību priekšmetu skolotāju starpā, tāpēc aizvadītajā mācību gadā viena no metodiskā darba prioritātēm bija starpdisciplināras pieejas īstenošana mācību procesā. Šāda pieeja prasīja pārskatīt tās satura jomas, kurās saskaras dažādi mācību priekšmeti, izplānot, kā novērst mācību satura dublēšanos un kā stundās mācīto sasaistīt ar reālās dzīves situācijām. Rezultātā tika novadītas aizraujošas mācību stundas par to, kā ķīmijas zināšanas izmantot, lai  novērtētu enerģijas dzērienu lietderīgumu, kā matemātikā apgūto par mērogiem pielietot ģeogrāfijā, kā informātikas stundās uzburt latvju rakstus, kā matemātikas formulas likt lietā, veidojot praktiskus darbus mājturībā un tehnoloģijās u.c. Skolotāju kopīgi vadītās stundas saņēma augstu skolēnu vērtējumu, viņi norādīja, ka šāda pieeja nodrošināja īpašu attieksmi, bija iespējams saņemt atbalstu no diviem skolotājiem un bija prieks sadarboties ar citiem skolēniem.
Otrs metodiskā darba virziens bija domāšanas prasmju attīstīšana visos mācību priekšmetos. Argumentēšana un faktu izmantošana viedokļa pamatošanai bija atslēgas vārdi daudzās mācību stundās un uzdevumos, ko skolotāji piedāvāja skolēniem. Skolā uzsākām līdz šim jaunu pieredzi – kolēģu stundu vērošanu, lai analizētu, kā tiek mācīta domāšanas prasme un kā panākt dziļāku mācīšanos. Dziļā mācīšanās un jēgpilni uzdevumi mācību procesā būs viens no uzdevumiem, pie kā turpināsim darboties nākamajā mācību gadā.

Skolas pieredze projektā tika atzinīgi novērtēta no projekta īstenotājiem un ekspertiem, saņēmām ieteikumu turpināt uzsākto gan plānojot integrētas mācību stundas, gan veidojot skolotāju savstarpējās mācīšanās grupas un īstenojot  domāšanas un radošuma caurviju mācību ikdienas darbā.

 

Blog Attachment
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux