No 8. februāra skolēniem iespēja apmeklēt individuālās klātienes konsultācijas mācību un emocionālajam atbalstam

maska

Sākot ar 8. februāri skolēniem  iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu klātienē. Šādu lēmumu 5. februārī apstiprinājusi valdība. Īpaši svarīgi šobrīd ir uzrunāt tos skolēnus, kuriem ir nepieciešams psihoemocionāls atbalsts un sniegt viņiem palīdzību, lai mazinātu gan priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus, gan mazinātu attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu mentālo veselību, grūtībām mācīties, šobrīd esošo nomāktību un depresiju, vientulības un pamestības sajūtu, bezmiegu, trauksmi un panikas lēkmes.

Konsultācijas pieejamas arī to grupu, klašu vai kursu izglītojamiem, kam 2021. gada pirmajā pusgadā jākārto pārbaudījumi, jānoslēdz izglītības ieguve 12. klasē vai attiecīgi jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē, tajā pašā laikā uzsverot, ka mācību priekšmetu konsultācijas joprojām ir iespēja īstenot arī attālināti.

Individuālas konsultācijas klātienē ir iespējamas, ievērojot visus iespējamos piesardzības pasākumus – distancēšanās, roku higiēna, mutes un deguna aizsegu lietošana, pastiprinātā vēdināšana, ierobežots  konsultācijas norises laiks.

Konsultāciju norises laikā jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības:

  • konsultācijas nepieciešamību izvērtē skolotājs,
  • konsultāciju norise tiek organizēta atbilstoši skolas noteiktajai kārtībai,
  • konsultācija nedrīkst būt ilgāka par 40 minūtēm,
  • izglītojamais un pedagogs valkā mutes un deguna aizsegu,
  • konsultāciju telpā drīkst atrasties tikai izglītojamais un pedagogs,
  • Konsultāciju telpā jāievēro 2 m distanci,
  • telpa jāvēdina pēc katras konsultācijas.

No www.visc.gov.lv

Konsultāciju grafiks attālināto mācību laikā (1.-4.kl., 5.-12.kl.). Visas konsultācijas jāsaskaņo ar skolotāju!

 

Blog Attachment