Par valsts pārbaudes darbiem 2020./2021.m.g.

1

VISC informē, ka šobrīd turpinās gatavošanās 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumiem, tomēr tiek ņemta vērā esošā epidemioloģiskā situācija valstī un plānoti iespējamie noslēguma pārbaudījumu norises scenāriji.

Šobrīd ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2020./ 2021.m.g. Valsts pārbaudījumu grafiks .

Valsts pārbaudes darbu saturu un norises kārtību nosaka MK noteikumi:

Ministru kabineta noteikumi Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtība”

Ministru kabineta  noteikumi Nr.1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība”

Kas vēl jāzina par valsts pārbaudes darbiem:

▪ Atbrīvošana no valsts pārbaudes darbiem Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem (likumi.lv)

▪ Iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumi Valsts pārbaudes darbu uzdevumi | Valsts izglītības satura centrs (visc.gov.lv)

Papildus:

26.11.2020. informāciju par pārbaudes darbiem var lasīt visc.gov.lv mājas lapā.