Smiltenes vidusskola Zinību dienas noskaņās

2

Strauji tuvojas pirmais septembris. Pirmā skolas diena Smiltenes simtgadē. “Notikušas vairākas vadības sanāksmes, izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto redzējumu. Plānojam, lai visi skolēni varētu mācīties klātienē,” informē skolas direktore Ilze Vergina.

“Tiesa, jāparedz arī tas, ka situācija jebkurā brīdī var mainīties. Tāpēc gatavojam arī plānus B un C. Jaunajā mācību gadā Smiltenes vidusskolā mācīsies vairāk par 1000 skolēniem. Skolā joprojām notiek būvdarbi, tāpēc izaicinājumu, lai visiem nodrošinātu mācības klātienē, ir daudz.

Jebkurā gadījumā – vienmēr pirmajā vietā būs bērnu veselība un izglītība.

Zinību dienas svinīgie pasākumi, ievērojot valstī noteiktās drošības prasības, notiks pa klašu grupām.

Plkst. 8:30 – skolēniem, kas 2020./2021.m.g. mācīsies Rīgas ielā 16 c,

9:45 – skolēniem, kas mācīsies Dārza ielā 17

10:30 – skolēniem, kas mācīsies Dakteru ielā 27.

Plānojam, kā noritēs interešu izglītība, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus.

Mūsu novads un t.sk. skola aug un attīstās, tāpēc jaunajā mācību gadā būs nelielas izmaiņas pedagogu sastāvā. Taču kopumā Smiltenes vidusskola turpinās strādāt ar tikpat lielu atdevi kā līdz šim.

Jaunā mācību gada atslēgas vārds būs sadarbība – skolas sadarbība ar skolēniem un vecākiem, vecāku sadarbība ar skolu un skolotājiem,” atzīst direktore, visām ģimenēm vēlot stipru veselību, izturību, būt nosvērtām un gatavām pielāgoties jauniem apstākļiem. “To, ka mēs kopā spējam paveikt ļoti daudz, apliecina skolas un vecāku sadarbība, kā arī – skolēnu mācību rezultāti ārkārtas situācijas laikā.

Izglītības sistēma šobrīd ir divkāršu izaicinājumu priekšā – skolās tiek ieviests jaunais mācību saturs un situācija pasaulē nepārtraukti mainās, saistībā ar COVID – 19 izplatību… Mūs visus gaida daudz darba.”

Vecāku sapulces

Trešdien, 19.augustā, Rīgas ielas 16 c zālē notiks Smiltenes vidusskolas skolēnu vecāku sapulces.

Plkst. 17:30 – 1.-  4.klašu skolēnu vecākiem,

plkst.19:00 – 5.- 12.klašu skolēnu vecākiem.

Skolēnu un absolventu sveiciens Smiltenei simtgadē

Smiltenes vidusskolas jauniešu sapņi un cerības pirms simts gadiem un šodien… Tajos ir kas tik skaists un laika nogriežņiem pāri stāvošs! Un pats brīnišķīgākais, ka šis patiesais un vitālais dvēseles kodols, atmodināts, spēj darīt brīnums ikvienā vecumā…

Kavējamies atmiņās un notikumos, ko pilsētas simtgades laikā ar režisores Gitas Skadiņas gādību mums atklāja Smiltenes vidusskolas jaunieši un absolventi, un esam no sirds pateicīgi par savu skaisto pilsētu un tās stiprajiem cilvēkiem!

Kā Smiltenes dzimšanas dienai veltītajā sveicienā 18.jūlija vakarā atzina uzveduma dalībnieki  – patiesais spēks, kas daudziem smilteniešiem ļāvis sasniegt augstus mērķus ne vien Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā, slēpjas radošajā brīvībā, mērķtiecībā, ticībā labajam, mīlestībā, atbildībā, cilvēcībā  un ļoti stiprajā piederības sajūtā savai ģimenei, dzimtajai vietai, pilsētai un arī Smiltenes vidusskolai, kas glabā īpašas atmiņas par daudzām smilteniešu paaudzēm…

Paldies arī Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītājai Ingunai Kudlānei par retrospektīvo ieskatu skolas dzīvē, kas vienmēr bijuši cieši saistīta ar pilsētas vēsturi.

Smiltenes vidusskola ir Latvijas skolu reitingā “Lielā Pūce”

Mūsu divpadsmitie saņēmuši atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sertifikātu par nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem. Priecājamies par ļoti augstajiem sasniegumiem angļu valodas eksāmenā (vidējais vērtējums 82,1%), arī citos mācību priekšmetos mūsu skolēnu sasniegumi, salīdzinot ar rezultātiem valstī, ir krietni augstāki: fizikā par 41,2%, vēsturē par 31,6%, latviešu valodā par 17%. Ļoti labi rezultāti ir arī ķīmijas, matemātikas un krievu valodas eksāmenā.

Individuāli augstākie sasniegumi – 12 skolēnu rezultāti eksāmena kopvērtējumā ir 90-100%, 29 skolēniem – 80-89%.

Gandarījums, ka arī šajā mācību gadā mūsu skola ir Latvijas skolu reitingā “LIELĀ PŪCE” darbā ar talantīgajiem skolēniem. No visām skolām šogad reitingā ir iekļautas 30 valsts ģimnāzijas, 66 “lielās” skolas (šajā grupā ir arī Smiltenes vidusskola) un 91 “mazās” skolas. Pēc iegūtajām ballēm šajā reitingā esam līdzvērtīgi ar valsts ģimnāzijām.

Augsta izglītības kvalitāte katru gadu ir tā, kas raksturo Smiltenes vidusskolu.

Paldies visiem par ieguldīto darbu ikdienas mācību procesā! Paldies skolēniem, kas šogad mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos sasniedza augstos rezultātus, un skolotājiem par paveikto darbā ar talantīgajiem audzēkņiem!

Lai visai skolas saimei izdodas uzkrāt vitamīnus un sasmelties enerģiju jaunajam darba cēlienam, lai absolventiem veiksmīgs turpmākās dzīves ceļš!

Informāciju apkopoja Baiba Vahere

Foto: Agnis Melderis, Inga Zaļkalne